FLAC 魏巡 11/17
魏巡-潜梦
FLAC 魏巡 06/29
魏巡-就这样疯狂吧[Hi-Res]
FLAC 魏巡 05/31
魏巡-纽扣
FLAC 魏巡 05/27
魏巡 - 纽扣 [Hi-Res](20.37 MB)
FLAC 王源 05/27
王源,王铮亮,那英,郁可唯,周深,周笔畅,黄明昊 (Justin),韩磊,赖美云,魏巡 - 理想 [Hi-Res](40.3 MB)
FLAC 王源 05/27
王源,王铮亮,那英,郁可唯,周深,周笔畅,黄明昊 (Justin),韩磊,赖美云,魏巡 - 理想 (伴奏) [Hi-Res](39.35 MB)
FLAC 魏巡 05/26
魏巡-纽扣
FLAC 魏巡 05/11
魏巡,范世錡,谢彬彬,张航-我爱我的祖国[Hi-Res]
FLAC 魏巡 05/02
魏巡-热血的理由
FLAC 王源 04/29
王源,王铮亮,那英,郁可唯,周深,周笔畅,黄明昊, 韩磊,赖美云,魏巡 - 理想 [Hi-Res](40.3 MB)
FLAC 王源 04/14
王源,王铮亮,那英,郁可唯,周深,周笔畅,黄明昊(Justin),韩磊,赖美云,魏巡-理想
FLAC 魏巡 03/17
魏巡-英雄
FLAC 魏巡 03/06
魏巡&杜海涛&张哲瀚&徐海乔-英雄梦
FLAC 魏巡 03/06
魏巡&杜海涛&张哲瀚&徐海乔-英雄梦(伴奏)
FLAC 魏巡 01/26
魏巡-潜梦
FLAC 魏巡 01/02
魏巡-星星断了线[Hi-Res]
FLAC 魏巡 07/10
魏巡-听弦断
FLAC 魏巡 01/27
魏巡,WhyBeatZ - 占博伽的森林[Hi-Res]
FLAC 魏巡 01/27
魏巡 - 如此这般.这般如此
FLAC 魏巡 01/27
魏巡 - 打怪
FLAC 魏巡 01/27
魏巡 - My Light[Hi-Res]
由于百度网盘原因,易导致资源失效,您可以在页面上提交失效申报,我们尽量修复!
网易&QQ音乐文件解锁 / 无损音乐QQ群: 215572475